LIÄŒNA KARTA Å KOLE

Osnovna Å¡kola ‘’Rifat Burdžović TrÅ¡o’’ poÄela je sa radom 1952. godine i jedna je od sedam osnovnih Å¡kola gradkog podruÄja Grada Novog Pazara. Nalazi se u ulici OsloboÄ‘enja, obuhvata podruÄje izmeÄ‘u ulica: RadniÄke, Generala Živkovića, Miladina Radulovića, ViÅ¡egradske, RuÄ‘era BoÅ¡kovića i VojkovaÄke.

Osnovna Å¡kola ‘’Rifat Burdžović TrÅ¡o’’ radi u postojećem Å¡kolskom prostoru od 1952. godine, a obimnija adaptacija i dogradnja fiskulturne sale, radionice za TIO i kotlare izvrÅ¡ena je 1980. i 1988. godine. U Å¡kolskoj 2012/2013.godini nastava je poÄela i u novoizgraÄ‘enom delu Å¡kole. Å kolsko dvotiÅ¡te je asfaltirano i dobro oÄuvano.

Å kola ima struÄni nastavni kadar koji je spreman za dalje usavrÅ¡avanje i otvoren za saradnju. Sve je to doprinelo da naÅ¡i uÄenici postižu dobre rezulate prilikom upisa u srednju Å¡kolu i kao i na svim nivoima takmiÄenja Å¡kola.

SNAGA NAÅ E Å KOLE

Veći broj nastavnika je ambiciozan i spreman za nova struÄna usavrÅ¡avanja. Nastavnici su se uglavnom usavrÅ¡avali putem struÄnih seminara na nivou Republike ili Grada, a najÄeÅ¡Äi vid usavrÅ¡avanja je putem struÄne literature, interneta i razmene iskustava meÄ‘u kolegama.

StruÄno usavrÅ¡avanje nastavnika, u poslednje vreme vrÅ¡i se putem akreditovanih seminara u naÅ¡em gradu, uz angažovanje struÄnih saradnika iz drurgih gradova Srbije, a u pojedinim sluÄajevima ukljuÄuju se i struÄnjaci sa naÅ¡eg Državnog Univerziteta.

Ostvarivanje zadataka i nivo kvaliteta su u tesnoj vezi sa radom svakog pojedinca u Å¡koli. Bez obzira na uslove rada i materijalno-tehniÄku bazu nstave, nastavnik je osnovna poluga boljeg i unapreÄ‘enog rada, u Å¡ta smo se uverili bezbroj puta kroz uÄešće naÅ¡ih uÄenika na raznim takmiÄenjima na nivou Grada, Okruga i Republike.

Zahvaljajući dogranji novog dela Å¡kole u kojem postoji osam uÄionica i Äetiri specijalizovana kabineta za nastavu prostorni kapacitet je povećan.

RESURSI Å KOLE I NJENA SREDINA

Å kola se nalazi pored gradskog stadiona, a u blizini gradskog parka, gradske biblioteke “Dositej Obradovićâ€, srednje medicinske Å¡kole koje uÄenici i nastavnici koriste za izvoÄ‘enje odreÄ‘enih aktivnosti i za ostvarivanje pojedinih programskih sadržaja.

Resursi sredine: Å¡kola saraÄ‘uje sa ostalim osnovnim i srednjim Å¡kolama, gradskom bibliotekom, gradskim muzejom, Domom kulture, sportskim druÅ¡tvima, turistiÄkim agencijama, zdravstvenim ustanovama, Crvenim krstom, policijom, sa nevladinim organizacijama i lokalnim medijima.

MISIJA Å KOLE

Mi smo Å¡kola koja ima jasne i definisane ciljeve na Äijoj realizaciji se odgovorno radi. Å kola koja podstiÄe liÄni razvoj uÄenika i nastavnika, neguje meÄ‘usobno uvažavanje i razumevanje stvarajući pozitivnu klimu u Å¡kolskom okruženju kako bi se uÄenici svih razvojnih dobi osećali sigurno.

Å kola koja podstiÄe samopouzdanje i razvoj jakih strana uÄenika i odgovornost prema sebi i drugima, profesionalno ponaÅ¡anje zaposlenih i saradniÄke odnose sa svim zainteresovanim stranama.

VIZIJA Å KOLE

Stimulativna, kreativna, Å¡kola otvorena za nove ideje. Takvu Å¡kolu žele uÄenici, njihovi roditelji, nastavnici…

Å kola u kojoj nastavnici i uÄenici zajedno uÄe stvarajući vrednosti koje odgovaraju savremenim izazovima nauke i druÅ¡tva u celini. Mesto u kome su odnosi kulturni , tolerantni, saradniÄki i podržavajući i gde se poÅ¡tuju individualne sposobnosti, kultura i razliÄitosti.

Želimo da budemo Å¡kola koja će kontinuirano unapreÄ‘ivati postignuća uÄenika i podizati ugled Å¡kole, da budemo “škola za primerâ€.

Korišćenjem svih snaga kojima raspolažemo želimo da Å¡kola bude savremeno opremljena, bezbedna u kojoj će se negovati duh tolerancije, zanimljiva, prepoznatljiva, kvalitetna i otvorena za svakoga ko želi da uÄi. Želimo da Å¡kola ponudi kvalitetno obrazovanje, da uÄenici u Å¡koli stiÄu praktiÄna i primenjiva znanja.