RoÄ‘en je 11. februara 1913. godine u Bijelom Polju. PotiÄe iz siromaÅ¡ne porodice, a u svojoj drugoj godini ostao je siroÄe. Osnovnu Å¡kolu zavrÅ¡io je u Bijelom Polju. A od 1925. do 1933. godine pohaÄ‘ao je Veliku medresu „Kralj Aleksandar Prvi“ u Skoplju. Pravni fakultet, u Beogradu, upisuje 1933. godine, i tu se ukljuÄuje u revolucionarni studentski pokret.

ÄŒlan KomunistiÄke partije Jugoslavije (KPJ) postaje 1934. godine. Bio je veoma aktivan u studentskim demonstracijama i drugim akcijama. Policija ga prvi put hapsi februara 1935. godine, kada je nekoliko dana proveo u Beogradskom zatvoru „GlavnjaÄi“. Posle odlaska Äoke KovaÄevića, sekretara univerzitetske partijske organizacije u Å paniju, u jesen 1937. godine postaje sekretar Univerzitetskog komiteta. Na toj dužnosti ostaje do novembra 1939. godine. Pored partijskog rada, jedan je inicijatora i organizatora zaviÄajnog udruženja studenata iz Sandžaka „Zlatar“, koje je delovalo ilegalno. Godine 1938. bio je Älan delegacije Narodnih studenata Beogradskog univerziteta na Prvom kongresu Ujedinjene omladine Jugoslavije. Posle majske provale na TehniÄkom fakultetu i hapÅ¡enja oko stotinjak studenata, on je jedan od glavnih osumnjiÄenih, ali je novembra 1938. osloboÄ‘en, zbog nedostatka dokaza. Decembra 1938. godine odlazi na rad u beogradsku partijsku organizaciju, kao Älan Mesnog komiteta KPJ za Beograd. Juna 1940. godine je bio uÄesnik Pokrajinske konferencije KPJ za Srbiju.

Posle Aprilskog rata i okupacije Kraljevine Jugoslavije, aprila 1941. godine odlazi u Bijelo Polje, gde formira novi Okružni komitet KPJ za Sandžak. Rukovodi pripremama za oružani ustanak, radi na uÄvršćivanju partijskih organizacija, organizuje partijske sastanke u Bijelom Polju, Priboju, Pljevljima, Novom Pazaru i Mojkovcu. Za vreme ustanka liÄno rukovodi opsadom i osloboÄ‘enjem Bijelog Polja, jula 1941. godine. UÄestvuje i drugim oružanim akcijama, stvara partizanske odrede i udarne grupe.

Posle dolaska Vrhovnog Å¡taba NOV i POJ i Älanova CK KPJ u Sandžak, održava neprestane kontakte s njima i uÄestvuje u radu sednice CK KPJ 7. decembra u selu Drenovi. Kao partijski rukovodilac uÄstvuje u razradi direktiva i proglasa, bori se za uÄvršćivanje bratstva meÄ‘u Srbima, Crnogorcima i Muslimanima. Dva puta je odlazio u CK KPJ u FoÄu, 25. februara i 29. marta 1942. godine, i podnosio izveÅ¡taje o radu i stanju u Sandžaku.

Posle povlaÄenja partizanskih snaga iz Sandžaka, krajem maja 1942. godine, po odluci Okružnog komiteta KPJ napuÅ¡ta Sandžak. PoÄetkom juna uÄestvuje u formiranju Treće proleterske sandžaÄke udarne brigade i ubrzo postaje zamenik politiÄkog komesara. Zajedno sa brigadom preÅ¡ao je put do Mrkonjić-Grada, uÄestvovao je u svim borbama, organizovao je partijski, politiÄko-vaspitni i propagadni rad u brigadi.

Zajedno sa komandantom brigade Vladimirom Kneževićem VoloÄ‘om i komandantom ÄŒetvrtog bataljona TomaÅ¡em Žižićem, narodnim herojima, u selu Trnovu, kod Mrkonjić Grada, u noći izmeÄ‘u 2. i 3. oktobra 1942. godine, na prevaru je napadnut od Äetnika i zverski ubijen.

Ukazom PredsedniÅ¡tva AntifaÅ¡istiÄkog veća narodnog osloboÄ‘enja Jugoslavije (AVNOJ), 25. septembra 1944. godine, meÄ‘u prvim borcima NarodnooslobodilaÄke vojske, proglaÅ¡en je za narodnog heroja.

Godine 1957, njegovi posmrtni ostaci su sahranjeni u grobnicu narodnih heroja na Gorici u Titogradu. Studentski dom u Beogradu, na Zvezdari, nosi njegovo ime.

https://roulette222ua.com